Zápis z VH 2015

Zápis z valné hromady spolku Vespa Club Czech Republic konané dne 29 .11. 2014 v Praze 6, v Penzionu Na Paťance.

Program:

  1. Zahájení a Prezence
  2. Informace o hospodaření
  3. Projednání návrhu na změnu výše členských příspěvků
  4. Představení návrhu změny stanov
  5. Diskuze
  6. Závěr

1. Valnou hromadu zahájil v 19:20 hod. prezident spolku Vítězslav Křížek. Pozváni byli všichni členové spolku elektronickou výzvou na stránkách klubu a na domovské stránce v sociální síti Facebook a to 30 dní před konáním valné hromady, tak jak to nařizují Stanovy spolku. Přítomným oznámil, že platných členů Vespa Clubu Czech Republic je ke dni konání valné hromady 131. Pro konání valné hromady a platnost přijatých rozhodnutí je podle Stanov klubu potřeba 1/3 platných členů, tedy 43. Počet účastníků ověřila Katka Křížková. Dle prezenční listiny a předložených plných mocí doložených od prezidentů lokálních klubů, byla tato podmínka splněna a valná hromada tak byla usnášeníschopná. Zapisovatelem byl určen Vítězslav Křížek a ověřovatelem zápisu Tomáš Dostál.
2. Informace o hospodaření spolku přednesl prezident klubu Vítězslav Křížek. Seznámil přítomné členy s výší příjmů klubu tvořených z členských příspěvků a výdaji na zajištění chodu klubu. Dále pak uvedl stav zůstatku na klubovém účtu vedeném u FIO Banky. Hlasováním bylo přijato rozhodnutí, že balíček z Vespa Clubu Czech Republic pro nového člena přijatého do některého z lokálních klubů, bude obsahovat: členskou kartu, nášivku, placku a dvě nálepky Vespa Clubu Czech Republic. Člen, který obnoví členství v některém z lokálních klubů dostane od Vespa Clubu Czech Republic novou členskou kartu s jeho přiděleným členským číslem a platností na nové roční období.
3. Další bod valné hromady byl na pořad schůze zařazen z podnětu prezidenta Vespa Clubu Budweis, Vojtěcha Rybáka, a týkal se snížení výše poplatku, který lokální klub odvádí za každého svého člena do Vespa Clubu Czech Republic. Hlasováním bylo rozhodnuto, že výše poplatku odvodu do centrální pokladny Vespa Clubu Czech Republic bude ponechána na současných 200 Kč za každého platného člena lokálního klubu.
4. I další bod programu byl vyvolán aktivitou prezidentů lokálních klubů. Týkal se upravení pravidel hlasování na úrovni Vespa Clubu Czech Republic s přihlédnutím ke skutečnosti, že lokální Vespa Club Praha je mezi ostatními kluby zastoupen nejsilněji. Mezi prezidenty lokálních klubů tak vznikla obava, že případná hlasování o změnách chodu klubu rozhodovaná na základě prostého počtu hlasů členské základny mohou být touto skutečností ovlivněna. Lokální kluby by tak teoreticky i prakticky nikdy neměly možnost přehlasovat nejsilnější klub v zemi. Proto byl vedením Vespa Clubu Czech Republic přednesen návrh na nové, poměrové rozložení hlasů odpovídající síle členské základny podle tohoto schématu: 1 – 6 členů v lokálním klubu = 1 hlas, 7 – 12 členů = 2 hlasy, 13 – 18 členů = 3 hlasy, 19 – 24 = 4 hlasy, 25 – 30 = 5 hlasů, 31 – 36 = 6 hlasů, 37 a více 7 hlasů. Tento návrh na změnu síly hlasovacího práva byl hlasováním většiny přítomných přijat. Vzhledem k rostoucí členské základně bylo také navrženo aby se valná hromada Vespa Clubu Czech Republic pro příště konala jen za účasti prezidentů lokálních klubů vybavených pro jednání plnými mocemi členů lokálních klubů, které reprezentují. I tento návrh byl, tentokrát jednomyslně schválen. Stejně tak byl jednomyslně schválen i návrh pořádat valnou hromadu Vespa Clubu Czech Republic za účasti prezidentů lokálních klubů a členů výboru Vespa Clubu Czech Republic každý rok cyklicky v jiném sídelním městě jednoho z lokálních klubů. Také tento návrh byl jednomyslně schválen. Pro příští valnou hromadu bylo losováním vybráno město Plzeň, kde sídlí Vespa Club Plzeň. Tam bude vylosován další pořádající klub. Zapracováním těchto změn do Stanov klubu byl pověřen úřadující prezident klubu Vítězslav Křížek.
5. V následné diskuzi byly zodpovězeny otázky z pléna na možné konkrétní situace kolem právě přijatých změn.
6. Valná hromada byla oficiálně ukončena v 22:00 hod.

 

Zápis z valné hormady 2014 najdete na vespaclub.cz/zapis-z-vh-2015/zapis-z-valne-hromady-2014/

Copyright © 2004 – 2023 Vespa Club Czech Republic | web: Martin Šimon
Vespa