Zápis z VH 2016

Zápis z valné hromady zapsaného spolku Vespa Club Czech Republic, konané dne 25. 11. 2016 v Plzni, hotel Hazuka.

Schůze proběhla podle tohoto programu:

  1. prezence, uvítání a zahájení
  2. aktualizace počtů členů v klubech
  3. informace o hospodaření
  4. vyhodnocení jednoleté praxe výběru členského příspěvku
  5. personální změny ve výboru
  6. úprava stanov
  7. podpora marketingu lokálních klubů
  8. přehled očekávaných akcí v roce 2017 – doplnění ústředního kalendáře
  9. diskuze
  10. závěr

1. Valnou hromadu (dálen jen VH) zahájil v 19:20 hod. prezident spolku Vítězslav Křížek. Pozváni byli všichni prezidenti všech lokálních Vespa klubů nebo jejich zástupci. Konkrétně tak byli přítomní reprezentanti těchto lokálních klubů: VC Praha, VC Brno, VC Budweis, VC Morava, VC Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VC Liberec, VC Plzeň, VC Via Vyšehradská. Každý zástupce lokálního klubu reprezentoval svůj klub počtem hlasů, rovnající se počtu platných členů jeho klubu v roce 2016. VH se tak podle pravidel, přijatých na minulé VH v roce 2015 mohla konat. Dále byli přítomni členové vedení Achille Bucci a Eva Semeráková a dva hosté z lokálních klubů: Massimo Canepa a Karel Kuliš. Zapisovatelem byl určen Vítězslav Křížek a ověřovatelem zápisu Tomáš Dostál. Po přivítání účastníků VH následovalo představení nového Vespa clubu. Tím je Vespa Club Písek, který stručně představil prezident klubu Pavel Říha, další host schůze.

2. Aktuální počty platných členů v roce 2016 v jednotlivých klubech jsou: VC Praha 90, VC Brno 16, VC Budweis 22, VC Morava 12, VC Brandýs 7, VC Plzeň 8, VC Liberec 5, VC Vyšehradská 7, a nově VC Písek s 19 členy.

3. V roce 2016 hospodařil výbor Vespa Clubu Czech Republic tak, že výdaje na chod klubu byly 26.182 Kč, a příjmy, tvořené příspěvky z lokálních klubů ve výši 200 Kč za každého platného člena (mínus Matyáš Klíma – členství zdarma), byly 33.200 Kč. Přesná struktura příjmů a výdajů je uložena v archivu vedení a je k nahlédnutí na vyžádání. O rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 7.018 Kč shromáždění jednohlasně rozhodlo, že zisk klubu zůstane až do příští VH nerozdělen.

4. Na minulé VH shromáždění účastníci společně hlasováním rozhodli, že výše příspěvku 200 Kč za člena lokálního klubu do společné pokladny Vespa Clubu Czech Republic, bude na příští VH podrobena rozboru a bude provedeno vyhodnocení dostatečnosti a smysluplnosti výše tohoto poplatku. Po seznámení přítomných se strukturou příjmů a výdajů byla účastníky jednomyslně schválena nová výše tohoto příspěvku. Ten bude od roku 2017 představovat částku 125 Kč za platného člena lokálního klubu. K tomuto snížení však může dojít jen v případě, že z výdajů klubu bude vyjmut náklad na ubytování a večeři prezidentů. Tento výdaj si od příště bude hradit každý reprezentant lokálního klubu sám nebo po dohodě s jeho lokálním klubem. Tím z hospodaření VCCR vypadne nejdražší nákladová položka a v takovém případě může klesnout i odvod ze člena lokálního klubu. Při nově stanovené částce 125 Kč by měl být běžný provoz VCCR dostatečně pokryt. Do hlasování byly vybrány dvě nové částky odvodu, 125 Kč a 150 Kč, a hlasováním bylo drtivou většinou rozhodnuto o částce 125 Kč na osobu. Přítomní se dohodli, že na příští VH bude opět provedena revize této úvahy a podle toho budou přijata další opatření. O způsobu utracení přebytku hospodaření bylo rozhodnuto tak, že se pro rok 2017 nebude vyrábět žádný nový předmět pro merchandising klubu – veškerá produkce dárkových předmětů bude v režii lokálních klubů.

5. V dalším bodu bylo projednáváno odstoupení několika členů vedení VCCR dříve, než skončilo jejich volební období v roce 2018, a jejich náhrada novými činovníky. Konkrétně o přečasné uvolnění s funkcí požádali: David Matásek, Eva Semeráková, Kateřina Křížková a Tomáš Podhrázký. Důvodem ve všech případech bylo vyšší časové zaneprázdnění v pracovním životě, v kombinaci se změnou priorit a zájmů v osobním životě. Všem odstupujícím bylo vysloveno poděkování za veškerou dlouholetou, dosavadní práci pro klub bez nároku na odměnu a na úkor osobního volna, a přítomní je odměnili potleskem a vysloveným poděkováním. Nově byli po vzájemné dohodě do výboru za odstupující členy jmenováni tito noví členové: Petr Šimák z VC Brno, Pavel Silovský z VC Liberec, Pavel Říha z VC Písek a Massimo Canepa z VC Praha.

6. Úpravou Stanov, které z této změny ve vedení vyplývají, byl pověřen Vítězslav Křížek.

7. O podpoře marketingu lokálních klubů nebylo přijato žádné rozhodnutí a bylo rozhodnuto tak, že přebytek v hospodaření VCCR bude zatím ponechán na účtu klubu a znovu se o tomto bude jednat za rok. Pozdějším losováním byly, jako místo konání příští VH, vybrány České Budějovice.

8. Vedení VCCR vyzvalo všechny lokální kluby aby se podíleli na tvorbě centrálního kalendáře akcí tím, že pokud vymyslí a naplánují nějakou Vespa akci (výlet, sraz, piknik, projížďku, bazar apod.) aby poskytli tuto informaci vedení VCCR a ten ji mohl zařadit do společného kalendáře akcí a pomoci tak s propagací aktivit klubů na celonárodní platformě.

9. Po diskuzi, která se ale prolínala víceméně celou schůzí, byla schůze oficiálně ukončena ve 20:35 hod.

10. Bezprostředně po zakončení oficiální části schůze následovala společná večeře prezidentů klubů.

Zapsal: Vítězslav Křížek

Ověřovatel zápisu: Tomáš Dostál

Copyright © 2004 – 2024 Vespa Club Czech Republic | web: Martin Šimon
Vespa