Zápis z VH 2017

Zápis z valné hromady zapsaného spolku Vespa Club Czech Republic, konané dne 24.11.2017 v Penzionu Bartochov, České Budějovice.

Schůze proběhla podle tohoto programu:

  1. prezence, uvítání prezidentů, hostů a zahájení
  2. aktualizace počtů členů v klubech
  3. informace o hospodaření
  4. návrh na rozdělení klubových peněz mezi kluby na pořádání akcí
  5. hlasování o návrhu
  6. příspěvek hosta schůze – zástupce importéra
  7. Vespa World Days 2018 Belfast
  8. losování příštího místa konání valné hromady
  9. diskuze
  10. závěr

1. Valnou hromadu (dále jen VH) zahájil ve 20:20 hod. prezident spolku Vítězslav Křížek. Pozváni byli všichni prezidenti všech registrovaných lokálních vespa klubů ČR nebo jejich zástupci. Přítomni byli reprezentanti těchto lokálních klubů: VC Praha, VC Budweis, VC Morava, VC Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a VC Plzeň. Každý zástupce lokálního klubu reprezentoval svůj klub počtem hlasů, rovnající se počtu platných členů jeho klubu v roce 2017. Přítomní zástupci klubů reprezentovali 168 členů z celkového počtu 213, což je víc jak nutná 1/3 členské základny. VH se tak podle platných pravidel mohla konat. Pozvaní členové výboru, Achille Bucci, Petr Šimák a Massimo Cannepa se předem omluvili, stejně jako nepřítomní prezidenti ostatních vespa klubů. Zapisovatelem byl určen Vítězslav Křížek a ověřovatelem zápisu Tomáš Dostál.

2. Aktuální počty platných členů v roce 2017 v jednotlivých klubech jsou: VC Praha 121, VC Brno 13, VC Budweis 19, VC Morava 8, VC Brandýs 12, VC Plzeň 8, VC Liberec 7, VC Vyšehradská 10 a VC Písek s 15 členy.

3. V roce 2017 hospodařil výbor Vespa Clubu Czech Republic tak, že výdaje na provoz klubu byly 8.696 Kč, a příjmy, tvořené výlučně jen příspěvky z lokálních klubů ve výši 125 Kč za každého platného člena byly 25.375 Kč. Přesná struktura příjmů a výdajů je uložena v archivu vedení a je k nahlédnutí na vyžádání. O rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 16.679 Kč shromáždění jednohlasně rozhodlo, že zisk klubu opět zůstane až do příští VH nerozdělen a bude použit na podporu klubové akce viz následující bod.

4. Prezident klubu přítomným předložil dva návrhy na rozdělení zisku. Buď v následujícím roce podpořit každý klub, který bude pořádat jedno, či vícedenní akci, minimální jednorázovou částkou 1.800 Kč, nebo vypsat mezi kluby soutěž o pořádání vícedenního srazu, a vybranému klubu poskytnout finanční podporu na úhradu nákladů na akci až do výše vytvořeného zisku VCCR.

5. Po diskuzi o předložených návrzích bylo hlasováním rozhodnuto, že zájem klubů je o pořádání jednoho velkého srazu za finanční podpory VCCR. Přesné podmínky výběrového řízení výbor VCCR předloží lokálním klubům do konce ledna 2018. Termín pořádání srazu bude poslední víkend v červenci roku 2019. Zájemci z řad klubů musí poslat detailní program akce a rozsah předpokládaných výdajů do konce září 2018. Výbor VCCR pak z došlých projektů vybere jeden, který podpoří. Jinak v roce 2018 proběhnou akce podle Kalendáře akcí na stránkách VCCR.

6. Poté dostal slovo host schůze, slečna Laura Marko, která se valné hromady zúčastnila na vlastní žádost a ve vlastní režii. Jednotlivým prezidentům lokálních klubů se představila a seznámila je s možnostmi materiální podpory ze strany nového importéra společnosti Piaggio, rakouské obchodní firmy Faber, kterou na schůzi reprezentovala. Přítomné seznámila s politikou importéra a s možnostmi podpory lokálních akcí a srazů. Také vysvětlila, jak řeší problematiku klubových příspěvků a podpory akcí v Rakousku a Itálii.

7. Dále prezident seznámil přítomné s podmínkami účasti, formou přihlášení a termíny registrace na mezinárodní vespa sraz Vespa World Days v roce 2018 v irském Belfastu. Více o tom je na: www.vespaworlddays2018.co.uk

8. Losováním pořádajícího klubu příští valné hromady VCCR v roce 2018 byla pověřena Laura Marko a los padl na Vespa Club Brno.

9. Po diskuzi na nejrůznější vespa tématiku byla schůze ve 23:30 oficiálně ukončena.

Zapsal: Vítězslav Křížek
Ověřovatel zápisu: Tomáš Dostál

Copyright © 2004 – 2024 Vespa Club Czech Republic | web: Martin Šimon
Vespa