Zápis z VH 2019

Zápis z Valné hromady Vespa Clubu Czech Republic

konané v Rakovníku dne 22.11.2019

Program

  • uvítání a zahájení přítomných prezidentem klubu
  • zjištění usnášeníschopnosti hlasovat a přijímat rozhodnutí
  • správa prezidenta VCCR o hospodaření klubu v období od poslední schůze
  • správa o vývoji členské základny v ČR
  • vyhodnocení proběhlého prvního národního vespa srazu v Aši
  • výběr uchazeče o konání druhého národního vespa srazu
  • tvorba kalendáře akcí na rok 2020
  • losování místa příští výroční schůze
  • volná diskuze na aktuální témata
  • závěr

Výroční schůze Vespa Clubu Czech Republic (dále jen VCCR) byla zahájena jejím prezidentem Vítězslavem Křížkem kolem 20:00 hod. v salonu Penzionu Šéba v Rakovníku. Po uvítání přítomných prezidentů lokálních vespa klubů a členů výboru a pak představil program schůze. Zapisovatelem byl určen Vítězslav Křížek, kontrolu provede Tomáš Dostál.

Z celkového počtu 14 lokálních vespa klubů jen dva kluby neměly své zástupce, tedy schůze byla prohlášena za platnou a byla usnášeníschopnou.

V roce 2019 došlo k navýšení celkového počtu všech aktivních a platných členů ve všech lokálních klubech v ČR na číslo 296 z loňských 240.

Dále následovalo přednesení zprávy prezidenta VCCR o hospodaření klubu (o příjmech, výdajích v roce 2019 a předpokládaném rozpočtu na další rok 2020). Detailní informace jsou k dispozici členům vespa klubů na požádání u výboru VCCR.

Poté prezident Vespa Clubu Krásná přednesl zprávu o průběhu a celkovém zhodnocení 1. Národního Vespa srazu, který jeho vespa klub v červenci pořádal v Aši. Promluvil zejména o ekonomické stránce srazu a podělil se s ostatními o zkušenosti, které během pořádání srazu získali.

Pak následovalo vyhodnocení uchazeče o konání 2. Národního srazu. O pořadatelství se řádně přihlásil Vespa Club Rakovník, takže volba pořádajícího klubu byla jednoznačná. V příštím roce se tedy bude konat národní vespa sraz v Rakovníku a pořadatelem bude Vespa Club Rakovník.

Po přestávce na večeři prezident VCCR oznámil přítomným, že novým lokálním vespa klubem, který řádně požádal o členství a splnil všechny podmínky k přijetí, je Vespa Club Východní Čechy. Bohužel prezident nebo zástupce tohoto klubu nebyl přítomen.

Na pořad schůze pak přišlo projednávání opakovaně pozdě placených členských příspěvků Vespa Clubem Písek. Přítomný prezident ale pronesl omluvu a zdůvodnění a přislíbil v příštích letech nápravu.

Dále byl podle ohlášeného programu doplněn kalendář akcí na rok 2020, který bude k dispozici na stránkách klubu.

Jako poslední bod před závěrečnou diskuzí bylo provedeno losování místa konání příští valné hromady – setkání prezidentů. Los zvolil Vespa Club Brandýs nad Labem.

Závěr schůze pak patřil volné diskuzi na nejrůznější téma a oficiální ukončení proběhlo ve 23:30 hod.

 

Zápis provedl Vítězslav Křížek

kontrolu provedl Tomáš Dostál

 

V Rakovníku, 22.11.2019

 

Copyright © 2004 – 2024 Vespa Club Czech Republic | web: Martin Šimon
Vespa